Representative house next to Metro Station - Theater